Department of Administration

MR. YASHPAL SINGH TALAN
Administrative Officer

M.Com, M.A. (History)
yashpaltalan@gmail.com
9811774721
 
MR. AMARJIT SHARMA
Senior P.A. to Principal


sharmaamarjit62@gmail.com
9350554292
 
MR. VINOD SINGH
Section Officer(administration)


vsjamwal007@gmail.com
9899951993
 
MR. SUMER SINGH PANWAR
Assistant


sumersinghpanwar1960@gmail.com
9911486404
 
MR. JAIDEV
Care-Taker & LDC


jaidevmahalwal@gmail.com
9999802601
 
MR. PYAR SINGH
Jr. Assistant-Cum-Typist


psparmar58@gmail.com
9871298878
 
MR. RAJBIR SINGH
Daftry


rajbirbalyan1965@gmail.com
9990487451
 
MR. VINOD KUMAR
Office Attendant


vinodmauryadu@gmail.com
9212833845
 
MR. SUBHASH CHAND 
Office Attendant


subhashyadav0086@gmail.com
9313533959
 
MRS. GURMUKHI
Office Attendant


maheshc132@gmail.com
9953957435
 
MRS. SUMAN DEVI
Office Attendant8130114871
 
MR. JAI BHAGWAN
Chowkidar


jai.bhagwan1971sace@gmail.com
9718836431
 
MR. SUBAHSH KUMAR
Safai-Karamchari


subashkumar4131@gmail.com
9971838743
 
Mr. Pankaj Kumar Tiwari
Assistant


pankajdu1987@gmail.com
9749797479
 
Mr. Anupam Bhargav
Jr. Assistant


bhargavforj@gmail.com
9873174247
 
Ms. Shipra
Jr. Assistant


shiprashreya046@gmail.com
9582541460